சுமதி சுடர்

சுமதி சுடர்

வெளி உலகை உள்வாங்கு

பல மொழி கல்
சமூக அறிவியலை அறி
பல தொழில் பயில்
அறிவியலைத் தெரிந்துகொள்
பொது அறிவைப் பெறு
நிர்வாகத்தை கற்றுக்கொள்
ஐம்புலங்களில் உணர்
நடு நிலையோடு ஏற்றுக்கொள்
பொழுதுபோக்கில் இன்புறு
துறவுநிலை நில்

 – சுமதி சுடர், பூனா