அகரப் பாடல்

 

அறிவைத் தீட்டு

ஆணவம் ஓட்டு

இறையைப் போற்று

ஈகை ஆற்று

உறவோடு இணை

ஊக்கம் துணை

எளிமை நாடு

ஏழைமை கேடு

ஐந்தின் பயன்காண்

ஒன்றிப் பிழை

ஓயாது உழை

ஔவெனப் பழகு

அஃதுடற்கு அழகு

 

 – இலக்கியவேள் சந்தர் சுப்பிரமணியன்

புன்னகைப் பூக்கள் :  பக்கம் 32