உட்கலந்த ஒளியை

நாடி ஓடி வாடிப் போகாதே!

 

utkalantha soathi