அட்டை-முன்னுரைத்தமுன்னுரைகள்01 : attai_naanmunnuraithamunnuraigal01 அட்டை-முன்னுரைத்தமுன்னுரைகள்02 : attai_naanmunnuraithamunnuraigal02

நான் முன்னுரைத்த முன்னுரைகள் (2 தொகுதிகள்)
ஆசிரியர்: ப.அருளி 
வேரியம் பதிப்பகம் 
ஒரு தொகுதி: உருவா 300
இரண்டு தொகுதிகள் : உருவா 500

 பல்வேறு நூல்களிலும் இதழ்களிலுமாக அருளி அவர்களால் எழுதப்பெற்று வெளிவந்துள்ள முன்னுரைகளின் தொகை. உரை எழுதுவது முடிவெய்திய பிறகு, -அவ் உரை நூலைப் படிக்கப் புகுவதற்கும் முன்னர்… எதற்காக? என்ன பொருளில்? யாரால் இது ஆக்கம் பெற்றுள்ளது?… என்பவற்றுக்கான தொடக்கவாயில் ஒன்று, அடிப்படைத் தேவையாயுள்ளமை – அறிவுலகத்தின்கண் பரவலாக எழவே, நூலின் முகப்பாகிய வாயிலில் இவ்விளக்கப்பதிவினை முற்படுத்தும் வழக்கம் தோன்றித் தொடரலாயிற்று!

தொடர்புக்கு:

தாழி புத்தகக் கடை,
33, செங்குந்தர் வீதி, ஒர்லையன் பேட்டை,
புதுச்சேரி – 605 005, இந்தியா 
தொடர்பு எண்: 94445 76660
மின்னஞ்சல்: tbspdy@gmail.com

நூல்களின் தளம்