67 ஆவது திங்கள் பாவரங்கம்

puthucheri paavarngam02

திருக்குறள் பெருமாள் ஐயா நூற்றாண்டு தொடக்க விழா

15-11-1914 – 15-11-2014

ஆகியன 30.12.2013  அன்று நடைபெற்றன.

நிகழ்ச்சியில் மரபுப் பா,

கழக இலக்கிய அறிமுகம்,

புதுப் பா,

மொழிபெயர்ப்புப் பா ,

துளிப்பா,

சிறார் பாவரங்கம் நடைபெற்றன.

puthucheri paavarngam03

 – புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன்