தலைப்பு-சங்கக்கால வாழ்த்துகள் : thalaippu_sangakkaalavaazhthugal

வாணாள்   வாழ்த்து

            பசி இல்லாகுக பிணிசேண் நீங்குக!

ஓரம்போகியார் : ஐங்குறுநூறு : 5

            அறம் நனி சிறக்க அல்லது கெடுக!

ஓரம்போகியார் : ஐங்குறுநூறு : 7

            அரசுமுறை செய்க! களவுஇல் ஆகுக!

ஓரம்போகியார் : ஐங்குறுநூறு : 8

            நன்று பெரிது சிறக்க! தீது இல்லாகுக!

ஓரம்போகியார் : ஐங்குறுநூறு : 9

            மாரி வாய்க்க! வளம் நனி சிறக்க!

ஓரம்போகியார் : ஐங்குறுநூறு : 10

            ஆயிர வெள்ள ஊழி வாழி!

கபிலர் : பதிற்றுப்பத்து : 63