(அதிகாரம் 081. பழைமை தொடர்ச்சி)

attai-kuralarusolurai

02. பொருள் பால்
11. நட்பு இயல்
 அதிகாரம் 082. தீ நட்பு

 தீப்போன்று, கொடிய பேர்அழிவுதரு

தீமையான நட்போடு சேராமை.

 

  1. பருகுவார் போலினும், பண்(பு)இலார் கேண்மை

     பெருகலின், குன்றல் இனிது.  

 

       பண்புஇலார் போலித் தீநட்பு

       நிறைதலினும், குறைதல் இனிது.  

 

  1. உறின்நட்(டு), அறின்ஒரூஉம், ஒப்(பு)இலார் கேண்மை,

   பெறினும், இழப்பினும் என்?

 

       பெறும்போது, ஓங்கும்; அறும்போது,

         நீங்கும் தீநட்பு எதற்கு?

 

  1. உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும், பெறுவது

   கொள்வாரும், கள்வரும், நேர்.

 

       பெறுவதை ஆராய்வாரும், தருவதைப்

       பெற்றுக் கொள்வாரும் கள்வரே.

 

  1. அமர்அகத்(து), ஆற்(று)அறுக்கும் கல்லாமா அன்னார்

     தமரின், தனிமை தலை.

 

         நடுவழியில் கைவிடும் நட்பினும்,

         தனிமை தலைநிலை இனிமை.

  1. செய்(து)ஏமம் சாராச் சிறியவர் புன்கேண்மை,

   எய்தலின், எய்யாமை நன்று.

        நல்நட்பைச் செய்தும், காத்துக்கொள்ளாச்

       சிறியார் இழிநட்பை ஒழி.

 

  1. பேதை பெரும்கெழீஇ நட்பின், அறி(வு)உடையார்

     ஏ(து)இன்மை, கோடி உறும்.

 

       அறியார் பெருநட்பினும், அறிவார்

       பகைமையே, மிகவும் நன்று.

 

  1. நகைவகையர் ஆகிய நட்பின், பகைவரால்

     பத்(து)அடுத்த கோடி உறும்.

  

       முகத்துஅளவில் சிரிக்கும் நட்பினும்,

       பகைமையே, மிகவும் நன்று.

     

  1. ஒல்லும் கருமம், உடற்று பவர்,கேண்மை

   சொல்ஆடார்; சோர விடல்.

 

       ‘முடியும் செயலை முடியாது’என

      மொழிவார் நட்பை நழுவவிடு.

 

  1. கனவினும் இன்னாது மன்னோ….? வினைவேறு

     சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு.


       செயல்வேறு, சொல்வேறு கொண்டார்தம்

       தீநட்பு கொடியது அன்றோ….?  

 

  1. எனைத்தும் குறுகுதல் ஓம்பல், மனைக்கெழீஇ,

   மன்றில் பழிப்பார் தொடர்பு.

 

       வீட்டில், புகழ்நட்பு; வெளியில்,

       பழிப்பு; நெருங்காமை, சிறப்பு.

பேராசிரியர் வெ. அரங்கராசன்

(அதிகார 083. கூடா நட்பு)