பங்குனி 06, 2047 / மார்ச்சு 19, 2016

காலை 08.55

வாணிமகால், சென்னை 17

 

செந்தமிழ் விரும்பிகள் மாமன்ற அறக்கட்டளைத் தொடக்கவிழா
கருத்தரங்கம்
தமிழக அரசின் விருதாளர்களுக்குப் பாராட்டு
விருதுகள் வழங்கல்

புலவர் எழில்வேங்கடத்து ஆசான் நான்மறையார்

அழை-செந்தமிழ் விரும்பிகள் மாமன்றம்01 - azhai_senthamizhvirumbigalmaamandram_vizhaa01 அழை-செந்தமிழ் விரும்பிகள் மாமன்றம்0 2 -azhai_senthamizhvirumbigalmaamandram_vizhaa02

அன்புடன்
செந்தமிழ் விரும்பி பாவலர் வீ.பார்த்தசாரதி