ஆவணி 1, 2045/ ஆக.17,2014, சேலம்

azhai-kalviurimaimaanatu01

azhai-kalviurimaimaanatu02 azhai-kalviurimaimaanatu03 azhai-kalviurimaimaanatu04