சித்திரை 02, 03 – 2048 / ஏப்பிரல் 15, 16 – 2017

அனைத்திந்தியத் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் சங்கம்

கவியரங்கம்

கருத்தரங்கம்

பட்டிமன்றம்

நூலரங்கம்

விருது வழங்கல்

[அழைப்பிதழை அழுத்திப் பார்த்தால் பெரியதாகத்தெரியும்.]

பாரதி தமிழ்ச்சங்கம், கல்கத்தா
அனைத்திந்தியத் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் சங்கம், சென்னை