பிரபாகரன் பிறந்தநாள்prapakaran+piranthanaal

தாயுமானவர்

தமிழீழக் கரு சுமந்து
தாயுமானவர் !

உயிர்
மெய்
ஆயுதம் -எனத்
“தமிழுக்கு ”
அனைத்துமானவர்!

உலகத் தமிழர்களின்
ஒற்றை முதுகெலும்பு !

தொல்காப்பியம்
திருக்குறள்
சிலப்பதிகாரம் -இவை
தமிழின் பெருமிதங்கள்
இனி
தலைவரின் வரலாறும்!

 

 நா.இராசா இரகுநாதன்