சுமதி சுடர்

சுமதி சுடர்

மனத்தை வளப்படுத்து

தியானம் செய்
கவலை ஒழி
அறுகுணம் சீரமை
நினைவாற்றலை அதிகப்படுத்து
உயர்ந்த நோக்கம் கொள்
அறிவுத் தெளிவுபெறு
திறனை வளர்
தன்னம்பிக்கை வை
தற்சோதனை செய்
வேண்டுதலை விடு

 – சுமதி சுடர், பூனா