மணல்திருட்டு : manal thiruttu

புதிய வேந்தர்கள்

சென்ற மாதம் செறிந்த பகலில்

இருந்தன மணலும் இன்முக ஆறும்

இந்த மாதம் எரிந்த பகலில்

அடாவடி அரசியல் கயவோர்

ஆற்றைக் கொன்றனர் மணலை அள்ளியே!

  • நன்றி – பாரிமகளிர்: புறநானூறு-112

– தமிழ் சிவா

தமிழ்ச்சிவா : sivathamizh04