உருத்திரக்குமாரன் : rudrakumaran_address

நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் தலைமையர்  உருத்திரகுமாரன்

வழங்கிய நினைவுரைக் காணொளி

https://www.youtube.com/watch?v=kp6pzZ2PAjY