செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனமும்

 அரசு இராணி மேரிக்கல்லூரியும்

இணைந்து நடத்திய

செவ்வியல் தமிழ் இலக்கிய இலக்கண மொழிபெயர்ப்புகள்

தேசியக் கருத்தரங்கம்சென்னைazhai-mozhipeyarppukarutharangam-ranimary03

azhai-mozhipeyarppukarutharangam-ranimary07 azhai-mozhipeyarppukarutharangam-ranimary04  azhai-mozhipeyarppukarutharangam-ranimary06 azhai-mozhipeyarppukarutharangam-ranimary05

[பெரிதாகக் காணப் படங்களைச் சொடுக்கவும்]