(பல்துறையில் பசுந்தமிழ் : அறிவியல்தமிழ் 3/8 –‌ தொடர்ச்சி)

பல்துறையில் பசுந்தமிழ் : அறிவியல்தமிழ் 4/8

வான்மீதில்   தெரிகின்ற   மீன்கள்  தம்மின்

வகைசொல்லி;   ஒளிர்கின்ற   திசையைக்   கொண்டே

தேன்தமிழில்   கோள்கள்தம்   அசைவைச்   சொல்லித்

தெளிவான   ஞானத்தால்   கதிரைச்   சுற்றி

நீள்வட்டப்   பால்வீதி   உள்ள   தென்றும்

நிற்காமல்   சுற்றுகின்ற   விஞ்ஞா   னத்தை

ஆன்மீகப்    போர்வையிலே    சொன்ன    தாலே

அறிவியல்தான்   தமிழ்மொழியில்   இல்லை    யென்றார் !

 

தரைதன்னில்   நாளுமெங்கோ   நடக்கும்   எல்லாத்

தகவலினைக்   காட்சிகளாய்   வீட்டிற்   குள்ளே

திரைதன்னில்   காண்பதனை   அறிவிய   லென்றே

திளைக்கின்றார்   தொலைக்காட்சி   முன்ன  மர்ந்தே

அறைதன்னில்   அமர்ந்தபடி   பார   தப்போர்

அன்றாட   நிகழ்ச்சிகளை   நடக்கும்   போதே

திரைதன்னில்   காண்பதுபோல்   சொன்னா   ரென்றால்

தீட்டிவைத்த   பொய்யென்றே   இழிவு   செய்தார் !

(தொடரும்)

பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்

9443458550

ஒசூர் தமிழ் வளர்ச்சி மன்றம்

சித்திரைத்திருவிழா  கவியரங்கம்

நாள்:  சித்திரை 02, 2048 / 15 -4 – 2017

தலைமை :  முனைவர் ஆனைவாரி ஆனந்தன்

தலைப்பு :  பல்துறையில் பசுந்தமிழ்