தலைப்பு-பயனில்லார், செல்லையா :thalaippu_payanillar

பயனில்லாரைத் தெரிவது தொல்லை!

ஏழ்மை ஒழிப்பே நோக்கு என்பார்;

ஏழையை ஒழிக்கவே நோக்குகின்றார்!

ஊழல் இல்லா ஆட்சி என்பார்;

ஊதிப் பெருக்கவே ஆளுகின்றார்!

வாழ வைக்கும் தலைவரும் இல்லை;

வறுமையை ஒழிக்கும் தலையும் இல்லை!

பாழாய்ப் போனது தேர்தல் இல்லை;

பயனில்லாரைத் தெரிவதே தொல்லை!

கெர்சோம் செல்லையா : gersomchellaiya02
-கெர்சோம் செல்லையா